Vad innebär spårbar kalibrering?

 

Kalibrering är att ta reda på skillnaden mellan det visade och det sanna mätvärdet.

I praktiken innebär kalibrering att instrumentets mätvärden jämförs med referensvärden och att skillnaden eller mätfelet dokumenteras för varje mätpunkt.

Efter kalibreringen utfärdas ett certifikat med mätdata där det framgår hur stora avvikelserna är. 

 

Kalibrering med spårbarhet innebär att du som kund kan spåra de mätningar som har gjorts tillbaka till den definition av mätstorheten som använts.

Normalen, som används i vårt eget laboratorium ska vara spårbar till en nationell normal som i sin tur ska vara spårbar till en internationell normal.

Dessa normaler, med angivna osäkerheter, bildar en obruten kedja som du kan följa.

I Sverige är det oftast Rise - Research Institutes of Sweden, som hanterar riksnormalerna.

Vår spårbarhet kommer oftast från olika Ackrediterade kalibreringslaboratorium i Europa.

 

Att kalibrera är att kvalitetssäkra sina mätresultat. 

 

Vad innebär justering?

I vissa fall kan våra kalibreringstekniker ändra eller "justera" värdet så att visningen ligger så nära det sanna värdet som möjligt.

Efter en sådan justering görs ytterligare en kalibrering för att se hur stort (eller snarare litet) mätfelet har blivit.