Miljöpolicy


För att miljön varaktigt skall förbättras och utvecklingen göras långsiktigt hållbar, krävs att samhället strävar mot en kretsloppsförbrukning av befintliga resurser. I samhället har företaget en betydande roll vid en förbättring av den nuvarande miljösituationen.

Instrumentcenter Sweden AB har som mål att långsiktigt sträva mot en hållbar utveckling och i vår verksamhet hushålla med jordens begränsade resurser.

Med hållbar utveckling menas i denna policy en tillväxt där samhällets aktiviteter ryms inom naturens kretslopp, dvs alla restprodukter som uppkommer i verksamheten upparbetas till nya resurser.
 

  • Vi skall följa att vi uppfyller miljölagstiftningen.
  • Vi skall så långt möjligt försöka sortera avfall för återvinning.
  • Vi skall vid våra inköp för företaget prioritera miljövänliga produkter.
  • Vi skall arbeta för att minska vår egen relativa förbrukning av el och drivmedel.
  • Vi skall påverka våra leverantörer att målmedvetet sträva efter att certifiera sig enligt ISO 14001.
  • Vi skall ständigt försöka förbättra vårt miljöarbete och verka för en miljövänlig anda inom företaget.
  • Vi skall verka för att återvinningsbart material i största möjliga utsträckning ingår såväl i vårt tillverkningsprogram som i vår egen dagliga användning.
  • Vi skall kontinuerligt ge våra medarbetare utbildning och information så att de aktivt kan engagera sig i miljöarbetet och ta miljöansvar i det dagliga arbetet